17.04.2014

Audriņu pagasta iedzīvotāji!

Lieldienas ir skaisti tautas un ģimenes tradīciju svētki. Radiet pavasara noskaņu savās mājās un kopā ar tuviem cilvēkiem sagaidiet pavasara saulgriežus ar pozitīvu noskaņojumu un labām iecerēm. Lai šie svētki jums un jūsu mīļajiem ir saulaini un gaiši! Priecīgas Lieldienas! Audriņu pagasta pārvaldes vārdā pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Tihomirovs.

SAULAINAS  UN  PRIECĪGAS  LIELDIENAS!

 

16.04.2014

 

Rēzeknes novada pašvaldības
Audriņu pagasta iedzīvotāji piedalīsies Lielajā Talkā

Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde aicina skolēnus, ģimenes, visus Audriņu pagasta iedzīvotājus atbalstīt                  Lielo talku un sestdienā – 26. aprīlī – no 8.00 līdz 15.00 piedalīties vides sakopšanas pasākumos, sakopt savu īpašumu pagalmus un pieguļošās teritorijas. Pie talkas atkritumiem netiek pieskaitīti būvgruži, pagrabu un lielgabarīta atkritumi.
         Talkošanas maisi būs sarkanā krāsā, citas krāsas maisi netiks pieņemti. Maisus varēs saņemt talkošanas dienā pie Audriņu pagasta pārvaldes pagasta pārvaldes vadītāja Vladimira Tihomirova. Ja kāds tos vēlas saņemt ātrāk, lūgums iepriekš piezvanīt, lai vienotos par saņemšanas laiku.
Sīkāku informāciju var iegūt, zvanot V. Tihomirovam pa tālruni 29463128.
 Lielajā talkā atkritumu savākšanā pagasta teritorijā būs piedāvāts pagasta traktors ar piekabi. 
Lielās Talkas ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.

16.04.2014
PAZIŅOJUMS PAR BLOKU KARTĒM

                     


Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes paziņo, ka 2014.gada 25.aprīlī, no LAD (Lauka atbalsta dienests) plkst. 8.30 pagasta pārvaldes administratīvā ēkā  varēs saņemt informatīvo materiālu par 2014.gada platību maksājumiem, iesniegumu veidlapas, kā arī lauku bloku kartes.

09.04.2014
Uzņēmēju sapulce Audriņu pagastā

                                                                       

2014.gada 24.aprīlī, plkst.12.00 Audriņu pagasta Kultūras namā, Audriņos notiks uzņēmēju sapulce, kuru vadīs Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema.
Sapulces mērķis - noskaidrot tos pašvaldības grants ceļus, kuru rekonstrukcija ir svarīga Audriņu pagasta vietējās uzņēmējdarbības attīstībai.

 

03.04.2014

Cienījamie Audriņu pagasta iedzīvotāji!


Aicinām Jūs uz pagasta iedzīvotāju kopsapulci
Otrdien, 8.aprīlī, plkst. 14.00 Audriņu pagasta  pārvaldes Kultūras namā
notiks iedzīvotāju sapulce un tikšanās ar novada deputātiem.
Lūdzam ikvienam ierasties uz iedzīvotāju sapulci.
Iedzīvotāju nogādāšanai uz sapulci tiks nodrošināts autobuss.
Plkst. 13:30 – Dovidovka;
Plkst. 13:45 – Mežāres.
                                                                                                        Audriņu  pagasta pārvalde
______________________________________________________________________________________
Уважаемые жители Аудринской волости!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС  НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОСТИ
Во вторник, 8.апреля, в 14.00 в клубе Аудринской волости
пройдёт собрание жителей волости и встреча c депутатами краевой думы.
Просим жителей волости найти возможность и явиться на собрание.
На собрание будет обеспечен автобус.
В 13:30 – Довидовка;
В 13:45 – Межарe;
                                                                                                 Управление Аудринской волости

 

06.03.2013
Konkurss "Vide 2.0"

 Izsludina sociālo vides reklāmu konkursu „Vide 2.0”

SIA „Zaļā josta” izsludina vides aizsardzības plakātu konkursu „Vide 2.0”. Konkursa dalībnieki aicināti izstrādāt plakātus, tajos paužot savas idejas par vides saudzēšanu, sniedzot risinājumu vides problēmām un uzsverot zaļa un videi draudzīga dzīvesveida nepieciešamību mūsdienās.

Lai piedalītos konkursā, jauniešiem no 16 gadu vecuma un pieaugušajiem ar datorprogrammu palīdzību ir jāizveido plakāts par vides saudzēšanu vai kādu ar vidi saistītas problēmas risinājumu. Šis darbs kopā ar aizpildītu pieteikuma anketu līdz 2013. gada 31. martam jānosūta uz konkursa organizatoru e-pasta adresi madara.kavace@zalajosta.lv. Plašāka informācija par konkursa prasībām, kā arī konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodama SIA „Zaļā josta” mājas lapā www.zalajosta.lv.

Vide 2.0 – tā ir jaunā versija skatījumam uz  vidi. Konkursa veidotāji vēlas iedvesmot sabiedrību pašiem izprast vidi un ar to saistītas problēmas, tādā veidā sabiedrība pati būs spējīga piedāvāt risinājumus vides problēmām. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, konkursa dalībnieki var izpaust ne tikai sevi, bet arī izpaust vidi jaunā formā.

Labākās vides aizsardzības plakātu idejas tiks īstenotas dzīvē un sadarbībā ar konkursa atbalstītājiem „Digitālā Pele” un „JCDecaux Latvija” šopavasar būs skatāmas vides reklāmu stendos visā Latvijā.

Konkursa norisei un rezultātiem visu konkursa gaitu būs iespējams sekot līdzi interneta portālā „TVNET” un EKO medijā „Tīrai Latvijai”.

 

Plašāka informācija:

Madara Kavace

SIA „Zaļā josta” pārstāve

Tālr.: 67808294

E-pasts: madara.kavace@zalajosta.lv

www.zalajosta.lv

 

 

04.01.2013
Izsolē pārdod dzīvokli Greivuļos

Izsolē pārdod dzīvokli Greivuļos

              Rēzeknes novada dome atsavina, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli „Greivuļu māja 2” - 2, Greivuļos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā. Objekts sastāv no 565//1206 domājamām daļām  no 2 dzīvokļu ar dzīvojamās mājas un zemes gabala jeb dzīvokļa Nr.2. Kadastra numurs 7842 900 0140. To var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 29463128. Objekta nosacītā cena un sākumcena ir Ls 1 175,24 (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit pieci lati 24 santīmi). Izsoles solis - Ls 100,00.

Izsoles reģistrācijas maksa Ls 20,00 un nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas - Ls  117,52 (viens simts septiņpadsmit lati 52 santīmi) - jāiemaksā Audriņu pagasta pārvaldes bankas kontā: LV35HABA0551025704678, AS „SWEDBANK”, kods – HABALV22.

Norēķini par mantas pirkumu veicami latos 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2013.gada 21.februārī plkst.13.00  Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes telpās Lidicas ielā 17, Audriņi, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Audriņu pagasta pārvaldē darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.30, Rēzeknes novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.rezeknesnovads.lv, Audriņu pagasta pārvaldes interneta mājas lapā - www.audrini.lv.

 Izsoles dalībniekus reģistrē Audriņu pagasta pārvaldē, Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā līdz 2013.gada 21.februārim plkst.10.00.

 

08.02.2010
Par naftas produktu iegādi.

Audriņu pagasta pārvalde,reģ.Nr90000014512 plāno iegādāties naftas produktus: dīzeļdegviela-7000.00Ls, benzīns A95- 300.00 Lspagasta pārvaldes vajadzībām 2010.gadā.Paredzamā līgumcena-5200.00Ls.Pieteikumus iesniegt Audriņu pagasta pārvaldē līdz 15.februārim.Kontakttālruņi: 64628241, 64628222,faks 64628241.

28.07.2009
Attīrīšanas iekārtu dīķu attirīšana
Audriņu pagasta pārvalde veic,attīrīšanas iekārtu dīķu attīrīšanas,cenu aptauju.Ar priekšlikumiem griesties pa e-pastu info@audrini.lv,vai telefonu Nr-29463128 Vladimirs Tihomirovs.
15.08.2006
Par grāmatvedības datorprogrammatūras uzlabojumu
     Audriņu pagasta padome plāno veikt grāmatvedības datorprogrammatūras uzlabojumu sakarā ar Ministru Kabineta 2006.gada 23.maija rīkojumu Nr. 371 „Par apropriācijas pārdali Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pašvaldību institūciju jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai”. Plānotā līgumsumma ap 3 000 Ls.
25.07.2006
Paziņojums par būvniecības publisko apspriešanu

         Audriņu pagasta padome laika periodā no 2006. gada 25. jūlija līdz 2006.gada 22.augustam nodod publiskai apspriešanai “Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un tīklu rekonstrukcija" publiskās apspriešanas materiālus. Projekta mērķis: Rēzeknes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu mehāniskā un bioloģiskā bloka rekonstrukcija, attīrīšanas procesa pilnveidošana Rēzeknes rajona Audriņu pagasta Greivuļos.

        

     Būvniecības ierosinātājs ir SIA „Rēzeknes Ūdens”. Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Audriņu pagasta padomes ēkā, Rēzeknes rajona Audriņu pagastā, Audriņu ciemā, Lidicas ielā 17, no 8:00 līdz 16:00.

 

      Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Audriņu pagasta padomē, t.4628241, 4628222, līdz 22. augustam (ieskaitot).

 

      Publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšana paredzēta š. g. 29. augustā.